[ Suzuki 1900 | Vorenkamp 2004 | … ] 元曉 大乘起信論 [ … | 1967 2006 Hakeda .... ] Park ....
Wŏnhyo (Yüan-hsiao 617-686) Mahāyānaśraddhotpāda-śāstra
[ Hui-neng: Cleary 1998 ] 涵虚得通 金剛經 [ NUMATA 11 ] 五家解 説誼 Muller ....
Hamho Tukt'ong (1376-1433) Vajracchedikā-sūtra | Ogahae seorui
[ Luk 1962 | Sheng-yen 1999 ] 涵虚得通 圓覺經 [ Muller 1999 | 2005 Gregory 2009 ]
Hamho Tukt'ong (1376-1433) Pūrṇabodhi-sūtra
[ Wai-tao 1937 | Luk 1966 ] 碧松智儼 楞嚴經 [ Hsüan-Hua 1977-1996 | 2003 | 2009 ]
Pyŏksong Chiŏm (1464-1534) Śūraṅgama-sūtra
 
[ SATA-PITAKA 74 ] 杜順 十地經 [ Honda Megumu 1968 ]
Tu-shun (558-640) Daśabhūmika-sūtra
[ Doi 1978 ] 義湘 入法界經 [ Cleary 1987 ]
Ŭisang (I-hsiang 625-702) 40-Gaṇḍavyūha-sūtra
[ Cleary 1984-1986 ] 李通玄 華嚴經 [ Li: Cleary 1989 ]
Li T'ung-hsüan (635-730) 80-Avataṃsaka-sūtra
[ Doi 1981-1983 ] 澄觀 華嚴經 [ NUMATA 14-19 ]
Ch'eng-kuan (738-839) 60-Avataṃsaka-sūtra
 
[ Fischer 1944 | Lamotte 1962 | Luk 1972 ] 僧肇 維摩經 [ Thurman 1976 | Watson 1997 | 2005 MacRae 2009 ]
Seng-chao (384-414) Vimalakīrti-sūtra
[ Yamamoto 1973-1975 ] 道生 涅槃經 [ NUMATA 21-24 ]
Tao-sheng (360-434) Nirvāṇa-sūtra
[ Kern 1884 | Murano 1964 | Kato 1971 ] 智者 法華經 [ Hurvitz 1976 | Watson 1993 | 1993 2007 Kubo/Yuyama 2009 ]
Chih-che (538-597) Saddharmapuṇḍarīka-sūtra
[ Wayman 1974 ] 吉藏 勝鬘經 [ 1974 2005 Paul 2009 ]
Chi-tsang (549-623) Śrīmālā-sūtra
 
[ Suzuki 1932 | Golzio 1996 ] 達磨 楞伽經 [ NUMATA 28 ] Red Pine ....
Bodhidharma (~532) Lankāvatāra-sūtra
[ Lamotte 1935 | Cleary 1995 ] 圓測 解深密經 [ Powers 1995 | 2000 Keenan .... ]
Wŏnch'ŭk (Yüan-ts'e 613-696) Saṃdhinirmocana-sūtra
[ Buswell 1989 ] 元曉 金剛三昧經 [ Wŏnhyo: Buswell 2007 ]
Wŏnhyo (Yüan-hsiao 617-686) Vajrasamādhi-sūtra
[ Chan 1963 | Yampolsky 1967 | … ] 慧能 六祖壇經 [ … | Red Pine 2006 | 2000 McRae 2008 ]
Hui-neng (~713) 6th Patriarch Platform Scripture