Red Pine
Hung-lien
Counterpoint
The Diamond Sutra
53 Zen Master Comments
New York 2001
   
 
   
洪蓮 金剛經 般若波羅蜜經十三
Hung-lien
[1365-1456]
Chin-kang-ching po-juo po-lo-mi-ching Wu-shih-san-chia chi-chu
[卍 Xuzangjing - X 24.468] & [Taipei: Chen-shan-mei, 1969]
   
雙林傅 | 傅大士 梁朝 傅大師 頌 金剛經
1. Shuanglin Fu | Fu Dashi
[497-569]
Liangzhao Fu da-shih song Jingangjing
[T 2732.85.1-7]
   
慧能 金剛經 解義
2. Huineng
[638-713]
Jingangjing Jieyi
[Z 459.24.517-535]
Th. Cleary [tr] Hui-neng
[with] The Diamond Sutra
Shambhala
Commentary on The Diamond Sutra
Vajracchedikā prajñāpāramitā sūtra
Boston/London 1998
   
宗密 金剛經 疏論 纂要
3. Zongmi
[780-841]
Jingangjing Shulun zuanyao
[T 1701.33.154-169]
   
冶父道川 金剛經 註
4. Yefu Daochuan
[宋朝]
Jingangjing Zhu
[T 2732.85.1-7] & [Z 461.24.536-565]
   
豫章宗鏡 金剛經 提綱
5. Yuzhang Zongjing
[宋朝]
Jingangjing Tigang
[HBJ 7.10-107]
   
涵虛得通 | 己和 金剛 般若波羅蜜經 五家解 説誼
Hamheo Deuktong | Gihwa
[1376-1433]
Geumgang panyaparamilgyeong Ogahae seorui
[韓國佛教全書 Hanguk bulgyo jeonseo - HBJ 7.10-107]
   
 
   
Ch. Muller
[#7/32]
2005
A Korean Contribution to the Zen Canon:
The Ogahae seorui - Commentaries of
Five Masters on The Diamond Sutra